Vedtægter for ”Dansk Selskab for Livsstilsmedicin”

 

§ 1. Navn

Stk. 1. Foreningens navn er: Dansk selskab for livstilsmedicin

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a. At samle danske sundhedsprofessionelle med interesse og erfaring med livsstilsmedicin, samt at oplyse om livsstilsmedicin med henblik på fremme af folkesundheden.

b. At fremme studiet af livsstilsmedicinske tiltag ved blandt andet at afholde møder med fremlægning af data fra videnskabelige undersøgelse og med henblik på diskussion af disse.

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages personer, som minimum har færdiggjort en bachelor indenfor et sundhedsvidenskabeligt fag jf. §11, og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ved flertal vælge at optage medlemmer til trods for, at disse ikke har uddannelsen nævnt i §11.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ved flertal vælge at ekskludere et medlem af foreningen, som ikke vurderes at arbejde for foreningens formål.

Stk. 4. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer eller via foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det indeværende kalenderår.

Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af det indeværende kalenderår.

Stk. 6. Ved udmeldelse tilbagebetales ikke kontingent for indeværende kalenderår.

Stk. 7. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kalenderår.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved digital post.

Stk. 3. Bestyrelsen kan kræve tilmelding forud for generalforsamlinger som en forudsætning for deltagelse

Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest en uge forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6, stk. 2.
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 9. Ved stemmelighed, gennemføres et nyt valg mellem de to kandidater, som ved første afstemning fik flest stemmer. Ved fortsat stemmelighed, foretages en afstemning iblandt den siddende bestyrelse.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

§ 6. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer; formand, første næstformand, anden næstformand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Genvalg kan ske. Formand, anden næstformand, et bestyrelsesmedlem vælges de ulige år. Første næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år. To suppleanter til bestyrelsen, er til valg hvert år.

Stk. 3 Fraset den stiftende generelforsamling kræves det et års medlemskab af foreningen, for at stille op til bestyrelsen. Ved enstemmighed i bestyrelsen, kan der dispenseres fra dette.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 7. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ­­3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 9. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis der blandt de fremmødte på et bestyrelsesmøde ikke kan mønstres et flertal, som også er et flertal i den samlede bestyrelse, skal de øvrige bestyrelsesmedlemmer skriftligt tilkendegive deres stemme til hele bestyrelsen. Dette indenfor en tidsfrist, som bestyrelsen fastsætter.

Stk. 10. Bestyrelsen har mandat til udenom en generalforsamling at foretage ændringer i §11.

 

§ 7. Foreningens offentlige virke

Stk. 1. Al deltagelse i offentlig debat foretages af formand, første næstformand eller anden næstformand. Al anden kommunikation skal godkendes ved flertal i bestyrelsen.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver velgørende formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

§ 11. Positivliste for uddannelsesbaggrund

Stk. 1.

 • Lægevidenskab
 • Klinisk diætist
 • Sundhedsfremme.
 • Sygepleje
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Idræt
 • Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed
 • Farmakologi
 • Molekylær biomedicin
 • Psykolog

 

§ 12. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 10 september 2017 og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling d. 23 september 2018.